Privatumo politika

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC) visomis įmanomomis priemonėmis siekia užtikrinti interneto svetainės lankytojų ir vartotojų privatumo apsaugą. Ši privatumo politika taikoma tik minėtai svetainei. Mes nerenkame jokios asmeninės informacijos (pvz., Jūsų pavardės, vardo, asmens kodo, elektroninio pašto adreso ir pan.), išskyrus atvejus, kai tokią informaciją sąmoningai ir žinodamas pateikia pats lankytojas. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei LGGRTC būtinai reikėtų su juo susisiekti. Jokia informacija nėra perduodama ar atskleidžiama tretiesiems asmenims ar naudojama prieš lankytojo interesus. Prireikus mes galime pakeisti šią privatumo politiką. Todėl prašome Jūsų retkarčiais ją patikrinti, kad įsitikintumėte, jog esate susipažinęs su naujausia šios politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums lankantis šioje svetainėje.

1. Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Didžioji 17/1, Vilnius
LT-01128

Tel: +370 602 04547
El. paštas: [email protected]

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informaciją, kaip Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, juridinio asmens kodas 191428780, registruotos buveinės adresas Didžioji 17/1, LT-01128 Vilnius, Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis www.laisveskovos.lt internetinėje svetainėje.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys –informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių;

2.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

2.3. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, viešojo valdymo institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

2.4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba veiksmais, kurie rodo jo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis;

2.5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

2.6. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Taip pat reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pranešimai apie naujas knygas ir susijusias akcijas) siunčiami asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti iš Centro tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie asmenys gauna Centro naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis.

2.7. Slapukai (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir reikalavimai

3.1 Duomenys gauti per svetainėje esančią Užklausos formą (kontaktų formą) yra tokie: Jūsų vardas, Jūsų el. pašto adresas. Šie duomenys renkami norint atsakyti į pateiktą vartotojo užklausą. Per kontaktų forma pateikti duomenys siunčiami mūsų el. paštu [email protected]

3.2 Slapukais surinkta informacija naudojama: siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, asmens galimybę patogiau naršyti, kaupti informaciją apie sveatinės klientų elgesį, analizuoti tendencijas.

3.3 Asmuo gali pasirinkti, ar sutinka su slapukų naudojimu. Jeigu asmuo nesutinka, kad būtų naudojami slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba jų dalį. Turi būti atkreiptas asmens dėmesys, kad kai kuriais atvejais, nenaudojant slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimas arba užblokuota prieiga prie internetinės svetainės.

4. Asmens duomenų teikimas

4.1 Centras asmens duomenų neperduoda ir neatskleidžia jokioms trečioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikia ir tik ta apimtimi, kuri būtina siekiant vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, tiesioginę rinkodarą ar kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

5. Asmens duomenų saugos užtikrinimas ir duomenų saugojimo terminai

5.1 Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikomos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1V-86 patvirtintose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse nustatytos priemonės.

5.2 Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

5.3 Kai asmens duomenys jų tvarkymo tikslams nebereikalingi, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

6. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

6.1 Duomenų subjektas turite teisę kreiptis į Centrą su prašymu:

  • 6.1.1 suteikti informaciją apie Centro tvarkomus asmens duomenis;
  • 6.1.2 ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis, kai duomenų subjektas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • 6.1.3 sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, jeigu duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • 6.1.4 nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi asmens duomenys;
  • 6.1.5 apriboti asmens duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
  • 6.1.6 ištrinti duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.
  • 6.1.7 suteikti informaciją apie Centro tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu kompiuteriniu formatu.

6.2 Įgyvendindamas Tvarkos 14 punkte nurodytas teises, duomenų subjektas gali kreiptis į Centrą raštu, adresu: Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius arba elektroniniu paštu: [email protected].

6.3 Dėl Centro veiksmų, susijusių su asmens duomenų naudojimu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Mes kartkartėmis galime adaptuoti šiuos teiginius dėl mūsų interneto svetainės ar taisyklių dėl slapukų pasikeitimų. Mes visada galime keisti pareiškimų turinį ir išvardytus slapukus be išankstinio įspėjimo. Naujausią versiją galite pasižiūrėti šioje interneto svetainėje. Jei turite klausimų ir (arba) pastabų, kreipkitės į mus.

Jei dėl šio „Privatumo politikos“ aprašymo LGGRTC interneto svetainės www.laisveskovos.lt lankomumo duomenų rinkimo ir naudojimo metodų Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu.

Informacija atnaujinta: 2023-07-27