Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama informacija, kaip Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – Duomenų valdytojas ar Centras) tvarko Jūsų asmens duomenis www.laisveskovos.lt interneto svetainėje.

Visi interneto svetainės lankytojai, naudodamiesi www.laisveskovos.lt interneto svetaine, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Privatumo politika bei sutinka, kad Duomenų valdytojas valdytų, tvarkytų ir rinktų lankytojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai yra reikalinga interneto svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei paslaugoms teikti.

Centro interneto svetainėse yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Centras nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, todėl rekomenduojama atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

1. Bendrosios nuostatos

Kas tvarko Jūsų duomenis?

Duomenų valdytojas

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS
Juridinio asmens kodas 191428780
Didžioji 17/1, Vilnius, LT-01128
Tel.+370 602 04547
El. paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti tiesioginis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (Reglamentas) visose ES valstybėse narėse. Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, LGGRTC yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

PAULIUS CIBULSKAS,
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (duomenų saugos pareigūnas)
Tel: +370 684 90877
El. paštas: [email protected]

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visų pirma pagal identifikatorių: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, tokių kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, viešojo valdymo institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba veiksmais, rodančiais jo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Taip pat reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pranešimai apie naujas knygas ir susijusias akcijas) siunčiami asmenims, kurie yra davę sutikimą gauti iš Duomenų valdytojo tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie asmenys gauna Duomenų valdytojo naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis.

Slapukai (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2. Duomenų valdytojo įsipareigojimai

Ką mes darome su Jūsų duomenimis?

Duomenų valdytojas nerenka jokios asmeninės informacijos (pvz., asmens pavardės, vardo, asmens kodo, elektroninio pašto adreso ir pan.), išskyrus atvejus, kai tokią informaciją sąmoningai ir žinodamas pateikia pats lankytojas. Lankytojo asmens duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei Duomenų valdytojui būtinai reikia su juo susisiekti.

Duomenų valdytojas asmens duomenų neperduoda ir neatskleidžia jokioms trečiosioms šalims be asmens rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisėsaugos bei valstybės institucijos arba kiti subjektai ir kai tai nurodyta įstatymuose arba tai būtina siekiant apsaugoti Duomenų valdytojo teisėtus interesus.

Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikomos Duomenų valdytojo generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintose Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse nustatytos priemonės.

Jūsų informacija saugojama vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle arba atitinkamiems santykiams taikomu ieškinio senaties terminu, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra ilgesnis.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, asmenų duomenys turi būti ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės asmenų identifikuoti.

3. Duomenų tvarkymas

Kokius Jūsų asmens duomenis mes gauname ir kaip juos tvarkome?
Kontaktinė forma

Duomenys, gauti per interneto svetainėje esančią užklausos formą (kontaktų formą), yra tokie: asmens vardas, el. pašto adresas, kita informacija, kurią lankytojas savo noru gali perduoti Duomenų valdytojui. Užpildyta užklausos forma siunčiama į el. paštą [email protected]

Šie duomenys renkami norint atsakyti į pateiktą vartotojo užklausą.

Slapukai

Slapukais surinkta informacija naudojama siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą, asmens galimybę patogiau naršyti, kaupti informaciją apie svetainės klientų elgesį, analizuoti tendencijas.

Lankytojas gali pasirinkti, ar sutinka su slapukų naudojimu. Jeigu lankytojas nesutinka, kad būtų naudojami slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba jų dalį. Kai kuriais atvejais, nenaudojant slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimas arba užblokuota prieiga prie interneto svetainės. Lankytojai, susipažinę su Slapukų politika, yra informuoti dėl slapukų nenaudojimo rizikos.

Daugiau apie slapukų politiką

Asmens duomenys socialiniuose tinkluose ir bendravimo platformose

Informaciją, kurią mums pateikiate lankydamiesi mūsų paskyrose, Duomenų valdytojas kontroliuoja bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šie duomenys renkami norint atsakyti į pateiktą vartotojo užklausą.

Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose:

Facebook:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas;
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus.

Instagram:
Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas.

Youtube:
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Facebook platformos privatumo pranešimas yra pateikiamas https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram platformos privatumo pranešimas yra pateikiamas https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube platformos privatumo pranešimas yra pateikiamas https://policies.google.com/privacy

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

4. Duomenų subjketo teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Toliau – BDAR) įtvirtintų papildomų sąlygų, lankytojas turi šias teises:

  • žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • susipažinti su Centre tvarkomais asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);
  • reikalauti ištrinti su asmeniu susijusius asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
  • reikalauti, kad apribotume su asmeniu susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • reikalauti Centrui pateiktus duomenis perkelti (teisė į duomenų perkėlimą);
  • bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų Centro arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
  • atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Daugiau apie asmens duomenų apsaugą LGGRTC

Skundai

Lankytojas, susipažinęs su Politika yra informuotas, kad Duomenų valdytojas visada siekia tinkamai užtikrinti lankytojo teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų pažeidimą. Lankytojas yra informuotas, kad kilus bet kokiam klausimui dėl Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų, turi teisę pirmiausia susisiekti su Duomenų valdytoju, taip pat visais atvejais turi teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Už ES Reglamento 2016/679 taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas [email protected]

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Prašome nedelsiant informuoti mus, jei Jūsų pateikti duomenys pasikeičia. Mes neprisiimsime atsakomybės už jokius žalos padarinius, atsiradusius dėl neteisingų ar neišsamių Jūsų pateiktų asmens duomenų arba dėl to, kad nepateikėte informacijos apie duomenų pakeitimus.

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir Duomenų valdytojo (įskaitant Duomenų valdytojo padalinių) veiklos pokyčius. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Informacija atnaujinta: 2024-05-23