Lietuvos partizanų karo dalyvių informacinis žinynas

Lietuvos partizanų karo (1944–1953) dalyvių sąrašas

Peržiūrėti
Už laisvę mirę – nemiršta
Henrikas Nagys

Kas tai per žinynas

Šioje svetainėje yra teikiamas išsamus Lietuvos partizanų karo (1944–1953) dalyvių sąrašas – informacinis žinynas (toliau – žinynas). Ginkluotasis pasipriešinimas sovietų okupacijai buvo stipriausias Lietuvos pilietinės visuomenės veiksmas valstybės istorijoje. Partizanų karo dalyviai – tai ne tik ginkluoti kovotojai (partizanai), tačiau ir tiesiogiai ginkluotoms struktūroms nepriklausę asmenys: partizanų ryšininkai ir rėmėjai (nors represijų, nukreiptų prieš partizanų rėmėjus, sąlygomis dažnai ryšininkai ir rėmėjai ilgainiui būdavo priversti pasitraukti į mišką ir paimti ginklą). Žinyne teikiami visoms minėtoms partizanų karo dalyvių grupėms priklausę asmenys. Žinyno pagrindinė paskirtis – pateikti visuomenei informaciją apie Lietuvos piliečius, stojusius į kovą su sovietiniais okupantais ir paaukojusius savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės kovos lauke, lageriuose, Lietuvos kalėjimuose.

Ką galima rasti žinyne šiandien

Informacija į žinyną bus įkelta keliais etapais. Šiuo metu yra pateikta apie 13 000 vardų: žuvusieji kovos lauke, nuteistieji mirties bausme sušaudant ir mirusieji įkalinimo vietose. Vėlesniuose etapuose planuojama paskelbti partizanų karą išgyvenusiųjų vardus: represuotųjų, tačiau grįžusių iš lagerių bei išsislapsčiusiųjų partizanų, ryšininkų vardus. Žinynas bus nuolatos pildomas ir tikslinamas.

Sąrašo sudarymas

Asmenys, dalyvavę Lietuvos partizanų kare, į žinyną buvo įtraukti remiantis plačiu šaltinių spektru. Pagrindinės šaltinių grupės:
Partizanų pasipriešinimą slopinusių sovietinių represinių struktūrų (NKVD-NKGB-MGB-KGB) informacija, saugoma Lietuvos ypatingajame archyve (toliau – LYA):
 • Operatyvinių bylų fondai:
  • K-41, apyrašas 1 – LSSR NKVD-KGB struktūriniai padaliniai, skirti kovai su lietuvių tautiniu pogrindžiu ir vykdę kontržvalgybinį darbą;
  • K-18, ap. 1 – LSSR NKGB-KGB miestų skyriai; (1944–1987);
  • K-11, ap. 1 – LSSR NKGB-KGB apskričių, valsčių ir rajonų skyriai bei poskyriai;
  • K-19, ap.1 – LSSR MGB-MVD sričių valdybos;
  • K-20, ap. 1 – LSSR NKGB-MGB 2 skyrius, LSSR MGB-MVD 4 skyrius;
  • K-21, ap. 1 – SSRS NKVD-NKGB operatyviniai sektoriai Lietuvoje;
  • K-30, ap. 1 – LSSR NKGB-NKVD-MGB-KGB operatyvinės įskaitos bylos;
 • Baudžiamųjų bylų fondas K-1, ap. 58;
 • Tremties bylų fondas V-5, ap. 1.
Partizanų dokumentų fondai, saugomi LYA:
 • K-5, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija;
 • K-12, ap. 1 – mikrofilmuotų Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija;
Įvykių liudininkų, amžininkų prisiminimai:
 • Anketos ir laiškai, atsiųsti Sąjūdžio komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti (1988–1990) ir Represijų Lietuvoje tyrimų centrui (1991–1997), saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (toliau – LGGRTC);
 • Anketos, surinktos 1999–2002 metais vykdant LGGRTC atsiminimų rinkimo programą, saugomos LGGRTC;
 • Kauno rezistencijos ir tremties muziejaus fondai, perduoti Okupacijos ir laisvės kovų muziejui;
 • Kiti įvairūs žmonių sudaryti sąrašai, perduoti saugoti LGGRTC;
 • Publikuoti atsiminimai.