Laisvės kovotojų sąrašas

Asmenys priskirti apygardoms pagal žūties vietą ir laiką. Paprastai žūties vieta sutampa su laisvės kovotojo veikimo teritorija. Kai yra žinoma, kad asmuo žuvo ne savo veiklos apygardoje, apygarda žinyne nurodoma ne pagal žuvimo, bet pagal veiklos vietą nepateikiant papildomo paaiškinimo.
Pvz., buvęs Kęstučio apygardos vadas Henrikas Danilevičius-Vidmantas priskirtas Kęstučio apygardai, nors žuvo Algimanto apygardoje)
Apygarda priskirta pagal tokią Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio struktūrą, kokia egzistavo asmens žūties dieną. Dėl to atfiltravus partizanų karo dalyvius pagal apygardas, jų skaičius bus su nedidele paklaida. Asmenys, žuvę laikotarpyje iki formalaus apygardos įsteigimo, priskiriami tai apygardai, kurios būsimoje teritorijoje žuvo.
Pvz., jei asmuo žuvo Kęstučio apygardos dalyje, kuri tik vėliau virto Prisikėlimo apygarda, nurodoma ne Prisikėlimo, tačiau Kęstučio apygarda.
Žūties ir kalinimo vietovardžiai nurodyti pagal to meto Sovietų Sąjungos administracinį suskirstymą arba pagal teismo sprendimą. Sovietinių lagerių pavadinimai, vietovės transkribuoti remiantis lietuvių kalbos vietovardžių normomis.
PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS SLAPYVARDIS TERITORIJA GIMIMO METAI MIRTIES DATA MIRTIES VIETA PASTABOS
wdt_ID PAVARDĖ VARDAS TĖVO VARDAS SLAPYVARDIS TERITORIJA GIMIMO METAI MIRTIES DATA MIRTIES VIETA PASTABOS
1 ABARIŪNAS ANTANAS JONO VILKAS Vytauto 1913 1948 Švenčionių aps. Ignalinos vls.
2 ABARIUS PETRAS JONO 1920 1954-03-18 Magadano sr. Berlagas mirė įkalintas, ryšininkas
3 ABASEVIČIUS JUOZAS Tauro 1945 Marijampolės aps.
4 ABECIŪNAS GEDIMINAS ALBINAS VLADO KLASTŪNAS Dainavos 1928 1948 Alytaus aps. Seirijų vls.
5 ABECIŪNAS ALGIRDAS KAZIMIERO Dainavos 1918 1945-03-28 Alytaus aps. Noškūnų miškas
6 ABECIŪNAS VLADAS VLADO JOVARAS Dainavos 1919 1949-04-21 Alytaus aps. Seirijų vls. Seriočių k.
7 ABECIŪNAS VALERAS ANTANO SMAUGLYS Dainavos 1920 1950-05-18 Alytaus aps. Miroslavo vls. Mankūnų k. Šarūno rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas
8 ABELKIS ANTANAS TANŽIKAS Žemaičių 1948-12-24 Plungės aps.
9 ABLINGIS ALGIRDAS ANTANO Žemaičių 1925 1952 Komija Vorkutlagas
10 ABOROVIČIUS ANTANAS JONO Vytauto 1945-07 Švenčionių aps. Ignalinos vls. Dysnų ežero apylinkės
11 ABRAITIS JUOZAS ALGIMANTAS JONO SPINDULYS Tauro 1929 1950-02-03 Kalvarijos aps. Keturvalkių vls. Valavičių k.
12 ABRAMAS FABIJONAS PUŠIS Kęstučio 1920 1949-06-14 Tauragės aps. Tauragės vls. Kęsčių k.
13 ABRAMAVIČIENĖ VINCENTA ADOMO 1883 1957-11-16
14 ABRAMAVIČIUS DĖDĖ Dainavos 1953 Alytaus r. Arkūniškio miškas
15 ABRAMAVIČIUS ANTANAS IGNO 1944-11-26 Panevėžio aps. Šimonių vls. Butėnų k.
16 ABRAMAVIČIUS JONAS JUOZO ŠERMUKŠNIS 1920 1945-08-08 Kauno ligoninė
17 ABRAMAVIČIUS BRONIUS STASIO SPYGLYS Tauro 1914 1945-11-20 Šakių aps. Jankų vls. Būdos k. Stirnos rinktinės vadas
18 ABRAMAVIČIUS ALBINAS STASIO Tauro 1917 1945-11-20 Šakių aps. Jankų vls. Sūkuriškės k.
19 ABRAMAVIČIUS ANTANAS JUOZO 1878 1952-12-01
20 ABRAMAVIČIUS VIKTORAS IGLA Tauro 1946-05 Marijampolės aps.
21 ABRAŠKEVIČIUS IGNAS Vyčio 1924 1945-06-02 Panevėžio aps. Raguvos vls. Alukėnų miškas
22 ABROMAITIS JUOZAS STANISLOVO 1923 1945-10-25 Vilniaus kalėjimas būrio vadas, sušaudytas po teismo
23 ABROMAITIS ALFONSAS JUOZO SAKALAS 1920 1948-01-01 Komija Intlagas ryšininkas
24 ABROMAITIS MYKOLAS AUGUSTINO Vyčio 1926 1946-06 Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Vileikių miškas
25 ABROMAITIS PETRAS AUGUSTINO 1916 1946-09 Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Vileikių miškas

Sąrašo sudarytojai siekia pateikti kuo tikslesnę informaciją apie partizanų karo dalyvius. Vis dėlto šioje faktinės informacijos gausoje, ypač dėl skirtingai pateiktos informacijos įvairiuose šaltiniuose, netikslumų gali pasitaikyti. Taip pat yra tikėtina, kad ne visi Lietuvos partizanų karo dalyviai pateko į dokumentinius ir kitus šaltinius, kuriais naudojosi žinyno sudarytojai. Todėl prašome visų šio žinyno naudotojų pranešti paštu arba per kontaktinę formą apie pastebėtus netikslumus ar turimą papildomą informaciją.

Lentelėje naudojami sutrumpinimai (Pastabos):
LLA – Lietuvos laisvės armija;
LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis;
LTT – Lietuvos tautinė taryba;
PLPS – Pietų Lietuvos partizanų sritis;
ŠRLPS – Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis;
VLPS – Vakarų Lietuvos partizanų sritis;
Signataras – partizanas, pasirašęs LLKS 1949 m. vasario 16-osios Deklaraciją;
TS – žūties faktas patvirtintas teismo sprendimu.