Asmenys, dalyvavę Lietuvos partizanų kare, į žinyną buvo įtraukti remiantis plačiu šaltinių spektru. Pagrindinės šaltinių grupės:

 • Partizanų pasipriešinimą slopinusių sovietinių represinių struktūrų (NKVD-NKGB-MGB-KGB) informacija, saugoma Lietuvos ypatingajame archyve (toliau – LYA):

Operatyvinių bylų fondai:

 • K-41, apyrašas 1 – LSSR NKVD-KGB struktūriniai padaliniai, skirti kovai su lietuvių tautiniu pogrindžiu ir vykdę kontržvalgybinį darbą;
 • K-18, ap. 1 – LSSR NKGB-KGB miestų skyriai; (1944–1987);
 • K-11, ap. 1 – LSSR NKGB-KGB apskričių, valsčių ir rajonų skyriai bei poskyriai;
 • K-19, ap.1 – LSSR MGB-MVD sričių valdybos;
 • K-20, ap. 1 – LSSR NKGB-MGB 2 skyrius, LSSR MGB-MVD 4 skyrius;
 • K-21, ap. 1 – SSRS NKVD-NKGB operatyviniai sektoriai Lietuvoje;
 • K-30, ap. 1 – LSSR NKGB-NKVD-MGB-KGB operatyvinės įskaitos bylos;

Baudžiamųjų bylų fondas K-1, ap. 58;

Tremties bylų fondas V-5, ap. 1.

 • Partizanų dokumentų fondai, saugomi LYA:

 • K-5, ap. 1, 2, 3, 4, 5, 6  – Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija;
 • K-12, ap. 1 –  mikrofilmuotų Lietuvos partizanų dokumentų kolekcija;
 • Įvykių liudininkų, amžininkų prisiminimai:

Anketos ir laiškai, atsiųsti Sąjūdžio komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti (1988–1990) ir Represijų Lietuvoje tyrimų centrui (1991–1997), saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (toliau – LGGRTC);

Anketos, surinktos 1999–2002 metais vykdant LGGRTC atsiminimų rinkimo programą, saugomos LGGRTC;

Kauno rezistencijos ir tremties muziejaus fondai, perduoti Okupacijos ir laisvės kovų muziejui;

Kiti įvairūs žmonių sudaryti sąrašai, perduoti saugoti LGGRTC;

Publikuoti atsiminimai.